fbpx

Whistleblowing

Společnost RIGHT INDICADA s.r.o. (dále jen „RIGHT INDICADA“) je Povinnou osobou podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“). V souladu s tímto níže poskytuje bližší informace o způsobu zavedení požadavků ZOO v RIGHT INDICADA.

Co je vůbec whistleblowing a jaký má vztah k ZOO?

Whistleblowing je zastřešující pojem pro oznamování nekalého či protiprávního jednání, ke kterému může docházet u zaměstnavatele. 

ZOO zakotvuje na základě směrnice Evropské unie (EU) právní úpravu whistleblowing do české legislativy, a vymezuje, jaká jednání, jakými osobami a jakým způsobem můžou být u příslušných zaměstnavatelů oznamována.

Kam nebo na koho se můžu obrátit?

Jako potenciální oznamovatel máte dvě hlavní možnosti, jak oznámení, jehož obsahem bude popis potenciálně protiprávního jednání, učinit:

 1. Prostřednictvím vnitřního systému RIGHT INDICADA:

  a) zasláním e-mailu na e-mailovou adresu reknito@indicada.cz pro Českou republiku a powiedzto@indicada.cz pro Polsko;

  b) sdělením příslušné osobě, kterou požádáte o termín pro učinění oznámení; v rámci osobní schůzky jí sdělíte obsah oznámení, o kterém bude vyhotoven protokol, ke kterému se můžete vyjádřit.

 2. Prostřednictvím vnějšího systému Ministerstva spravedlnosti na odkaze: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Existuje zde ještě třetí krajní způsob, a to v případě, že jste již podali oznámení některým z uvedených způsobů, avšak v zákonných lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení nebo RIGHT INDICADA nepřijal potřebné opatření k nápravě situace či předejití protiprávního stavu, popř. zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti Oznámení neposoudil; NEBO máte oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy; NEBO máte oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budete Vy nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III. ZOO; pak můžete oznámení učinit zveřejněním.

Kdo bude oznámení řešit?

V rámci RIGHT INDICADA jsou zajištěním whistleblowing pověřeny dvě příslušné osoby, a to:

Kdo všechno může oznámení učinit?

Oznámení u RIGHT INDICADA může podat některá z následujících osob:

 • zaměstnanec či agenturní zaměstnanec RIGHT INDICADA;
 • osoba v poměru obdobném zaměstnaneckému poměru, tedy konající pro RIGHT INDICADA práci na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dále stážista či praktikant;
 • bývalý zaměstnanec či osoba v obdobném postavení RIGHT INDICADA za předpokladu, že jím činěné oznámení se vztahuje k jednání, které se mělo odehrát v době, kdy byl u RIGHT INDICADA zaměstnán;
 • osoba vykonávající pro RIGHT INDICADA činnost jako osoba samostatně výdělečně činná či osoba v obdobném postavení;
 • osoba, která se dostane do kontaktu s RIGHT INDICADA při výkonu práce, zejména smluvní partneři, dodavatelé, odběratelé a jejich pracovníci.

A co může být obsahem takového oznámení?

Obsahem oznámení může být výlučně protiprávní jednání, ke kterému dochází u RIGHT INDICADA a které naplňuje znaky trestného činu; naplňuje znaky přestupku s horní sazbou pokuty dle příslušného právního předpisu alespoň 100 000 Kč; porušuje ZOO; porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnostibezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředíbezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnostihospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 • Příklad 1: Budete mít podezření, že Váš kolega mající na starost účast v řízení o veřejné zakázce předal příslušné osobě figurující u zadavatele úplatek.
 • Příklad 2: Byl jste svědkem toho, jak zaměstnanec odběratele RIGHT INDICADA opakovaně vyvážel z areálu společnosti materiál patřící RIGHT INDICADA, aniž by k tomu měl legitimní důvod.

Co naopak pod ochranu ZOO nespadá?

Jak je zřejmé z předchozího bodu, předmětem oznámení mohou být pouze závažnější formy protiprávního jednání vztahující se k vysoce chráněným oblastem zájmů ČR a EU.

Předmětem oznámení dle ZOO tak nejsou například stížnosti vztahující se k pracovnímu prostředí či vztahům v RIGHT INDICADA, personální záležitosti a podobně.

 • Příklad 1: V jídelně jste změnili dodavatele a nové jídlo nestojí na nic, často jsou navíc polévky úplně studené.
 • Příklad 2: Váš kolega hraje v pracovní době na počítači velmi často piškvorky.

Můžu zůstat při oznámení anonymní?

Ne, oznámení požívající ochrany dle ZOO nemůže být anonymní. V oznámení musíte uvést svoje jméno, příjmení a datum narození, popř. jiné identifikační údaje, podle kterých vás bude možné identifikovat. 

Může se mi za oznámení něco stát?

ZOO výslovně zakazuje tzv. odvetné opatření, tedy takové jednání vůči vám coby oznamovateli, které by vám (nebo osobě vám blízké) mohlo způsobit újmu. Jsou jím zejména rozvázání pracovního nebo obdobného poměru, kárné opatření, snížení mzdy, převedení na jinou práci, neumožnění odborného rozvoje, změna pracovní nebo služební doby, zásah do práv na ochranu osobnosti apod. 

RIGHT INDICADA se samozřejmě zavazuje zajistit, aby k ničemu takovému v návaznosti na oznámení nedošlo.

Naproti tomu v případě, že učiníte vědomě nepravdivé oznámení, tedy budete si od počátku vědomi toho, že vámi poskytované informace nejsou pravdivé, ochrana dle ZOO vám poskytnuta nebude a jedná se navíc o přestupek dle ZOO, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč.