Sociální dávky a na jakou pomoc od státu můžu mít nárok?

Mezi základní rozdělení sociálních dávek patří:

  • Dávky státní sociální podpory,
  • Dávky v hmotné nouzi,
  • Dávky z důchodového pojištění,
  • Dávky z nemocenského pojištění.

Dávky státní sociální podpory tvoří přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Výše přídavku na dítě je odstupňováno podle věku dítěte. Rodičovský příspěvek se vyplácí rodičům malých dětí po mateřské dovolené. Rodiče si mohou vybrat, jak dlouho chtějí rodičovský příspěvek pobírat. Sociální příplatek může pobírat rodina s nízkými příjmy, která má děti. Příspěvek na bydlení pomáhá domácnostem s nízkými příjmy platit výdaje na bydlení. Dávky pěstounské péče jsou příspěvek na zaopatření svěřeného dítěte a také odměnou pěstounovi za péči o dítě. Porodné se vyplácí za každé narozené dítě v pevné výši.

Dávky v hmotné nouzi jsou určeny pro domácnosti, které nemají dostatečné příjmy a majetek, aby pokryly základní životní potřeby. O jejich přidělení rozhodují obecní úřady. Ty stanovují i výši dávky. Po stanovené době přezkoumají, zda žadatel má na dávky v hmotné nouzi stále nárok. Podmínkou pro výplatu dávek je snaha žadatele vydělávat či získat práci a fakt, že nemá žádný majetek, který by mohl prodat. Mezi dávky v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc, kterou mohou obecní úřady vyplatit například i rodinám, kterým živelní katastrofa zničila dům či byt.

Dávky z důchodového pojištění vycházejí ze systém, který je v Česku postaven na průběžném financování. To znamená, že to, co se vybere na důchodovém pojištění, zároveň slouží jako zdroj pro výplatu důchodů. Existují starobní důchody, invalidní důchody, sirotčí důchody a vdovské důchody. Důchod se skládá z pevné částky, která je stejná pro všechny a procentuální výměry, která se odvozuje od doby pojištění a předchozího příjmu.

Dávky z nemocenského pojištění upravuje zákon o nemocenském pojištění. Patří mezi ně dávky v nemoci, které nahrazují příjem po dobu pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství, která se vyplácí matkám v prvních šesti měsících po porodu (v případě porodu jednoho dítěte), ošetřovné, které se vyplácí při péči o nemocného člena domácnosti nebo o dítě do deseti let, jehož škola je dočasně uzavřena. Poslední nemocenskou dávkou je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, který slouží jako kompenzace při převedení ženy na jinou práci s nižším platovým ohodnocením.

Celkem tvoří sociální dávky více než třetinu ze všech výdajů státního rozpočtu. Nejvíce peněz směřuje na důchody, a to necelá třetina celkových výdajů státního rozpočtu. Dávky státní sociální podpory tvoří necelá čtyři procenta státních výdajů. Dávky nemocenského pojištění představují necelá tři procenta celkových výdajů státního rozpočtu.