Co dělat, pokud jsem v zaměstnání způsobil škodní událost?

Jakákoliv škoda způsobená zaměstnavateli je zajisté nepříjemnou situací. Navíc zákon nám v tomto ohledu připravil velice obsáhlou část, ve které je těžké se zorientovat. Proto jsme pro Vás připravili zjednodušený přehled s návodem, co dělat, pokud se do takovéto situace dostanete.

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pokud při plnění svých pracovních povinností způsobíte škodu, neznamená to ihned, že po Vás bude zaměstnavatel vyžadovat náhradu škody. Aby zaměstnavateli vznikl nárok na náhradu mzdy, muselo současně dojít k těmto třem událostem:

 • porušení pracovních povinností zaměstnancem při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi,
 • vznik škody,
 • přímá souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody

Pokud nejsou splněny všechny tři body současně, nevzniká zaměstnanci žádná odpovědnost k úhradě škody.

Co se děje, když jsem za škodu odpovědný

V případě, že doopravdy odpovědnost za škodu máte, je na zaměstnavateli, jakou výši náhrady škody bude požadovat. 

 • Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel po projednání se zaměstnancem.
 • Zaměstnavatel musí zpravidla do 1 měsíce od vzniku škody zaměstnance písemně informovat, že vznikla náhrada škody a že ji bude po zaměstnanci vyžadovat.

Rozsah náhrady škody 

Rozsah náhrady škody se určuje podle toho, jakým způsobem byla škoda způsobena.

 • Z nedbalosti
  • náhrada škody nesmí přesáhnou 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku,
 • Úmyslně v opilosti či po užití návykových látek
  • zaměstnanec hradí plnou výši škody,
  • Pozor: v tomto případě od Vás může zaměstnavatel požadovat také náhradu ušlého zisku!
 • Kumulací škod
  • jedná se situace, kdy zaměstnanec opakovaně porušuje pracovní povinnosti a tím vznikají zaměstnanci škody,
  • v tomto případě se posuzují jednotlivé události zvlášť na základě výše uvedených bodů.
 • Více zaměstnanci
  • v tomto případě hradí každý ze zaměstnanců poměrnou část náhrady podle rozsahu svého zavinění,
  • výše náhrady se zase odvíjí podle toho, zda bylo zavinění úmyslné či z nedbalosti.
 • Nesplněním povinnosti k odvrácení škody
  • tento bod odpovídá situaci, kdy zaměstnanec věděl, že zaměstnavateli hrozí škoda, ale neupozornil jej na to nebo tuto situaci neodvrátil,
  • náhrada škody v tomto případě může dosáhnout až trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Způsob náhrady mzdy

Jak bylo uvedeno výše, zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem náhradu škodní události projednat. V tomto jednání by mělo také zaznít a mělo by být písemně uvedeno, jakým způsobem k náhradě škody dojde. V ojedinělých případech se mohou obě strany dohodnout i na srážkách ze mzdy, ale k tomuto kroku je nutné uzavřít zvláštní dohodu o srážkách ze mzdy. 

 

People photo created by 8photo – www.freepik.com