Co dělat, pokud se Vám stane pracovní úraz?

Úrazy nejsou nikdy pěkná věc a každý by se jim nejraději vyhnul. Bolí to, musíte být často ošetřeni, a navíc na ně většinou navazuje pracovní neschopnost. Co když se Vám však stane úraz v práci? Víte, za jakých podmínek máte nárok na odškodnění? Dovolte mi pár definic ze zákoníku práce. 🙂

 

Co je pracovní úraz?

Pracovním úrazem je poškození zdraví (tělesné zranění i psychická porucha), nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů:

 • při plnění pracovních úkolů nebo​,
 • v přímé souvislosti s ním (úkony potřebné před začátkem přestávky, v odpolední pauze..),         
 • pro plnění pracovních úkolů (často mimo pracovní dobu a na jiném místě).

Pracovním úrazem není

 • Úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.Cestou do zaměstnání a zpět je cesta vedoucí z bydliště zaměstnance k místu vstupu do podniku. 
 • Úraz, který se zaměstnanci stal při vybočení ze stanovené trasy pracovní cesty. 
 • Úraz při cestě ke stravování nebo za účelem vyšetření lékařem.

Jaká je povinnost zaměstnance?

 • Ihned a bezodkladně nahlásit svému nadřízenému pracovní úraz​!
 • Spolupracovat při objasňování příčin, jak k pracovnímu úrazu došlo​.

Jaká je povinnost zaměstnavatele?

 • Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti všech zúčastněných osob (zaměstnanec, svědci, odborová organizace a další).
 • Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost.
 • Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo​ ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo​ k úmrtí zaměstnance.
 • Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Odškodnění

O tom, zda úraz bude uznán jako pracovní, rozhoduje zaměstnavatel. Lékař sice na neschopence zatrhne pracovní úraz, protože mu to nahlásí dotyčný zaměstnanec, že se mu úraz stal v práci, to ale není pro odškodnění rozhodující. Úrazy, které se staly při plnění pracovních povinností, však jsou úrazy pracovní a musí být odškodněny.

 • Odškodnit pracovní úraz musí zaměstnavatel, tudíž v případě agenturních zaměstnanců agentura práce.

Existuje také odškodnění za bolest, které se vypočítává na základě bodového ohodnocení, které je součástí lékařského posudku (1 bod = 250 Kč).

Náhrady

V případě, že nastane pracovní úraz může mít zaměstnanec nárok na tyto náhrady:

 • náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění​,
 • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením​,
 • náhradu za věcnou škodu,
 • náhradu za ztrátu na výdělku.

 

People photo created by rawpixel.com – www.freepik.com