Povinnosti a nároky při čerpání nemocenské

Nemoc je nepříjemná doba, kdy nemáme většinou pomyšlení na nic jiného než na postel a odpočinek. Je třeba ale znát pravidla a postupy, kterými se řídit, když tato situace nastane. V tomto článku si vysvětlíme základní otázky týkající se nemocenské a ukážeme si, na jakou výši dávky máme nárok.

Nemocenská

Nemocenská (přesněji „nemocenské“) je dávka nemocenského pojištění. Náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Dávka se vyplácí za kalendářní dny. Do 14. dne pracovní neschopnosti nejde o nemocenskou, ale o náhradu mzdy, kterou dostávají pouze zaměstnanci. Od 1. 1. 2020 jsou papírové neschopenky nahrazovány eNeschopenkou – elektronickou neschopenkou.

Podmínkou nároku na nemocenskou je, aby byla osoba:

 • uznána dočasně práceneschopnou (nebo v karanténě) a dočasná pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa) trvala déle než 14 kalendářních dnů. Vznik dočasné pracovní neschopnosti potvrzuje ošetřující lékař (vystavením tzv. neschopenky),
 • nemocensky pojištěna.

Zároveň se na osobu vztahuje tzv. ochranná lhůta = nárok na nemocenské máte ještě 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (tzn. když odejdete ze zaměstnání a nenastoupíte plynule do dalšího, máte ještě 7 dní po ukončení smlouvy nárok na nemocenské dávky). 

Pokud pojištění trvalo po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

Prvních 14 dnů nemoci se nemocenská nepobírá. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci tzv. náhradu mzdy za nemoc (aktuálně včetně prvních 3 dnů nemoci – došlo ke zrušení tzv. karenční doby).

 

Kolik dostanu peněz?

Pokud jste práce neschopni, po dobu prvních dvou týdnů dostáváte tzv. náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem. Náhrada mzdy je vyplácena ve výši 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku a proplácejí se pouze pracovní dny, případně svátky, připadají-li na pracovní den. 

 • Z částky do 206,85 Kč se počítá 90 procent,
 • z rozdílu částky 206,85 a 310,28 Kč se počítá 60 procent,
 • z rozdílu částky 310,28 Kč a 620,38 Kč se počítá 30 procent,
 • částka nad 620,38 Kč se nezohledňuje.

Od 15. dne pracovní neschopnosti dostáváte nemocenskou. Výše nemocenského se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.

Výpočet

Výpočet dávky nemocenské provedeme následovně: Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda x 12 měsíců): 365. Při výpočtu musíme brát v potaz redukční hranici pro nemoc.

 • Redukční hranice pro rok 2021: 

Celková výše nemocenské je odvislá od délky trvání pracovní neschopnosti, neboť výše nemocenské za kalendářní den činí:

 • Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
 • od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a
 • od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kdy a jak dostanu náhradu mzdy či nemocenské dávky?

 • Náhradu mzdy platí zaměstnavatel stejným způsobem (na stejný účet), kterým vyplácí mzdu.
 • Jakmile uplyne prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnavatel má povinnost neprodleně zaslat podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny na OSSZ, a to v elektronické podobě na adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení.
 • Nemocenské je možné vyplácet na účet zaměstnance či na adresu v České republice, kdy OSSZ postupuje stejným způsobem, jaký uvedl zaměstnavatel. Nemocný pak nemusí OSSZ způsob výplaty sdělovat. Pokud si ovšem přeje vyplácet dávku v hotovosti či na adresu v zahraničí, musí o způsobu výplaty informovat OSSZ sám pojištěnec.
 • Pro výplatu nemocenské zákon nestanovuje konkrétní den v měsíci. Lhůta vyplacení této dávky je maximálně 30 dní od té doby, kdy zaměstnavatel doručí příslušné informace na OSSZ. Poté se nemocenské vyplácí podobně jako výplata, vždy za daný měsíc.

Postup u nemocenské

 1. Ošetřující lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.
 2. Zaměstnanec svému zaměstnavateli neprodleně (dle ZP „bez zbytečných průtahů“ – v praxi se často zmiňuje neoficiální třídenní lhůta) předá Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (jeden z dílů neschopenky), čímž uplatní nárok na náhradu mzdy (tj. nejde o nemocenské) za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti. Doporučujeme Hlášení předat fyzicky nebo zaslat e-maile. Systém eNeschopenky sice funguje správně a zaměstnavatel neschopnost uvidí, nicméně i tak může dojít k problémům, které v nejhorším případě mohou vést až k neodeslání náhrady mzdy.
 3. Díky systému eNeschopenky nemusíte od 15. dne pracovní neschopnosti předávat zaměstnavateli žádné další díly neschopenky, neboť zaměstnavatel příslušné dokumenty předává OSSZ sám.