Výživné

Rozpad vztahu není nikdy příjemná věc. O to víc, když máte děti a zůstal/a jste na ně sám/sama. Jak je to s nárokem na výživné? A co dělat, když druhý rodič odmítá platit?

Výživné (obecně také alimenty) nejčastěji představuje peníze, kterými má rodič povinnost přispívat na potřeby svého dítěte, pokud není schopno samo se živit. Podle českého zákona o rodině ale mezi rodiči a dětmi platí vzájemná vyživovací povinnost, stejně jako mezi ostatními příbuznými i manželi.

Obecně se vychází ze zásady, že vyživovací povinnosti je mezi vzájemně si blízkými osobami plněna dobrovolně. Pouze v případě, že někdo svému strádajícímu příbuznému pomoc odmítne, lze požádat o soudní rozhodnutí. Při stanovení výživného se přihlíží jak k odůvodněným potřebám oprávněného (vyživovaného), tak ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného (toho, kdo má výživné poskytovat). Nelze je však přiznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Všechny druhy výživného mají být placeny v pravidelných měsíčních splátkách.

NA CO MÁTE NÁROK?

V roce 2010 došlo ke snaze výživné sjednotit, proto vyšla v platnost níže uvedená tabulka, která má však pouze orientační charakter, o konkrétní výši výživného nakonec vždy rozhoduje soud, který zohlední i další okolnosti. Důvodů je mnoho:

 • Otcové si často výši svých příjmů i uměle „upravují“ (optimalizují) a ne všechny soudy postupují tak, že dostatečně porovnají situaci před úpravou poměrů dítěte (před návrhem na stanovení vyživovací povinnost) nebo aplikují potencionální příjmy, případně vycházejí z porovnání platů dle aktuální inzerce volných míst v daném oboru, ve kterém otec pracuje či doposud pracoval či v něm má vzdělání.
 • Pokud by byl otec bez příjmu, neměl by se soud o co opírat.
 • Nebere se v potaz příjmová situace matky – té se rozchodem, porodem a/nebo výhradní péči o dítě zhoršila situace na trhu práce, matka mohla o práci zcela přijít (z důvodu časté nemocnosti dítěte, nepřijetí do mateřské školy, noční směny bez možnost hlídání a podobně) a například na rodičovské dovolené je (i doposud pracující matka) odkázána na náhradu ušlé mzdy v podobě rodičovského příspěvku, který je vesměs výrazně nižší než příjem ze zaměstnání či podnikání, další negativní okolnosti ovlivňující rozpočet matky mohou plynout i ze zdravotních poporodních dopadů, ať na straně matky nebo dítěte
 • Do hry mohou vstupovat další děti otce, tedy další vyživovací povinnosti (tedy nejen další děti se stejnou matkou, ale například mladší děti z dalšího vztahu, případně naopak již starší děti ze vztahu předešlého).
 • Početní tabulka nezohledňuje další okolnosti, ke kterým se při stanovení výživného přihlíží na stejné úrovni jako k příjmům otce a striktně matematicky se vyjadřují velmi těžko:
  • životní úroveň – např. majetek otce, majetek (jmění) dítěte spravované jedním rodičem, příjem dalších členů rodiny otce jako je družka či nová manželka
  • zvýšené zdravotní potřeby a pomůcky nemocného či postiženého dítěte, pokud nejsou například plně kompenzovány příspěvkem od státu
  • jiné zdravotní, například jednorázové výdaje jako například rovnátka na zuby, dioptrické brýle a podobně
  • zvýšené výdaje na vzdělání talentovaného dítěte, ať ve školní či mimoškolní činnosti
  • a podobně
 • Není zohledněna míra péče druhého rodiče a podíl na vývoji, výchově a rozvoji (pokud druhý rodič nepečuje vůbec, tedy ani se nepodílí například na hlídání v době zaměstnání matky, podílu na mimoškolní zájmové činnosti atd., je tak péče pro matku nákladnější)

K výpočtu můžete zkusit také tuto kalkulačku: https://www.vasevyzivne.cz/kalkulacka/

 

CO KDYŽ DRUHÝ RODIČ NEPLATÍ?

Mnozí rodiče evidující dluh na výživném váhají, jaký způsob vymáhání výživného zvolit. Nabízí se soudní výkon rozhodnutí i exekuční vymáhání výživného. Jaké jsou plusy či mínusy těchto postupů?

Soudní výkon rozhodnutí

U soudního výkonu rozhodnutí se oprávněný rodič obrací přímo na soud, který o výživném naposledy rozhodoval. Soud následně určí srážky ze mzdy, nebo zabavení peněz z bankovního účtu – vždy je však možné zvolit pouze jednu z možností a oprávněný rodič musí sám poskytnout veškeré potřebné informace. V opačném případě může zažádat soud o zaslání výzvy povinnému, který by měl následně chybějící informace doplnit, v praxi však tento postup příliš dobře nefunguje.

 • Výhody
  • Rodič spolupracuje přímo se soudem, který rozhodoval o výživném – není nutné jednat s nikým dalším.
  • Soudní výkon rozhodnutí je pro oprávněného v každém případě bezplatný.
  • Veškeré vymožené peníze jsou předány oprávněnému rodiči.
 • Nevýhody
  • Vždy je možné postihnout pouze jeden finanční zdroj – příjem povinného, nebo bankovní účet.
  • Protože je možné volit pouze jednu variantu, v praxi dlužník často finanční prostředky skrývá nebo ukončí stávající pracovní poměr, aby nemohly být provedeny srážky.
  • Oprávněný musí samostatně poskytnout informace o zaměstnavateli povinného či o bankovních účtech.
  • Pokud dojde ke ztrátě zaměstnání, srážky ze mzdy není možné dále uplatňovat a nový finanční zdroj není aktivně vyhledán.

Exekuční vymáhání výživného

V případě exekučního vymáhání výživného dochází ke spolupráci s exekutorem, který na základě návrhu na nařízení exekuce žádá soud o pověření k jejímu provedení. Exekutor následně samostatně lustruje majetek a může postihnout i více finančních zdrojů současně.

 • Výhody
  • Exekutor samostatně lustruje majetek a příjmy povinného, oprávněný nemusí dodávat žádné informace.
  • Je možné postihnout více finančních zdrojů současně (příjmy ze zaměstnání, bankovní účty, movitý i nemovitý majetek).
  • Pokud dojde ke ztrátě postižitelného finančního zdroje, jsou aktivně vyhledávány další možnosti.
  • Exekutor vyvíjí stálý nátlak na dlužníka, díky čemuž je exekuce nejefektivnějším a nejúspěšnějším řešením.
  • Veškeré náklady na vedení exekuce i odměna exekutora jsou účtovány dlužníkovi a vymáhány nad rámec dlužného výživného – se zvyšujícím se dluhem poté narůstají i náklady, což může dlužníka motivovat k rychlejší úhradě dluhu.
 • Nevýhody
  • Náklady na vedení exekuce a odměna exekutora mají při vymáhání přednost před samotným dlužným výživným – v běžné praxi je tak nejprve vymáhána odměna, až poté dochází k vymáhání dlužného výživného
  • V případě neúspěšné exekuce jsou oprávněnému rodiči účovány náklady exekučního řízení, které je povinen uhradit

Pokud si porovnáme výhody a nevýhody obou postupů, o něco větší šance na získání dlužného výživného nabízí exekuční vymáhání. I soudní výkon rozhodnutí má však své nesporné výhody. Jak tedy postupovat? Dobrou zprávou je, že nemusíte volit pouze jednu z možností. Soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného mohou probíhat i současné, bez jakéhokoliv omezení. Exekutor zkrátka jen postihne ty finanční zdroje, které nejsou dotčeny soudně. Pokud tedy například probíhá soudní výkon rozhodnutí, ale vy s jeho výsledky nejste stoprocentně spokojeni, nic vám nebrání v zahájení exekučního řízení.

 

Zdroje: https://www.vasevyzivne.cz/, https://klubsvobodnychmatek.cz/

Kids vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

 

Téma zpracovala Tereza Lichovníková (tereza.lichovnikova@indicada.cz)